Individuální psychoterapie

Déle dobá psychoterapie

Individuální spolupráce, hloubková cesta do vašeho nitra, která většinou trvá několik měsíců, zcela zaměřená na vaše témata a potřeby.

Profesionální psychoterapií lze úspěšně řešit široké spektrum obtíží
 • neočekávané životní změny
 • trauma a PTSD (nehody, násilí, sexuální zneužívání, neřešená traumata z dětství)
 • deprese, úzkosti, panické ataky
 • psychosomatické obtíže (psychická disharmonie projevující se na úrovni fyzického těla)
 • provázení náročným obdobím (úmrtí blízké osoby, vážná nemoc, rozvod)
 • krize osobnosti
 • orientace ve vlastním životě
 • obtížné mezilidské vztahy (partnerské, rodičovské, pracovní apod.)
 • pocit nenaplnění, hledání smyslu života, seberealizace
U adolescentů platí vše výše uvedené plus
 • potíže ve škole – zvládání přestupu na SŠ
 • absentování z výuky a záškoláctví
 • potíže se začleněním do vrstevnické skupiny
 • nevhodné vztahy
 • peer pressure
 • závislosti na sociálních sítích nebo na hraní her

Osobní rozvoj

Zastávám názor, že psychoterapie je investice do sebe sama, je to otázka osobního a osobnostního rozvoje. Určitě to není jen pasivní spása zvenku, zásahem psychologa.

V obtížné situaci se ocitáme někdy i vlastním přičiněním, a to vyžaduje přiznání si problémů, chuť a vůli s nimi pracovat, procesovat svoje emoce a získat tak nadhled.

 • co do terapie sami ze sebe vložíme, o tolik se umocní náš posun
 • absolutně důvěřuji v transformační sílu lidské duše i těla se sebe uzdravovat
 • transformace k lepšímu je trvalá, protože změna vychází zvnitřku
 • terapie dává možnost najít svou vnitřní sílu
 • terapie se mnou je především o lidském přístupu, o empatickém vztahu založeném na důvěře, respektu a přijetí

Pravidelná intenzivní setkání po týdnu nebo 14 dnech

Sezení 50 – 80 minut

Od 1000 do 1500 Kč.

Pomoc v krizi

Zvládnutí náročného období

Provázení náročným a často neočekávaným životním obdobím. Stala se vám událost, která je neustále v popředí vaší pozornosti a vy nevíte co s tím, nevíte, jak svou situaci řešit. Mohli jste utrpět šok, který si s sebou nesete, včetně nezpracovaného traumatu. V krizové terapii se snažíme předejít nástupu a rozvoji PTSD (post traumatická stresová porucha), která vzniká jako reakce na traumatickou událost. Jak poznáte, že jste v ohrožení PTSD?

 • může se stát, že opakovaně prožíváte událost v myšlenkách, snech a fantaziích
 • snažíte se vyhýbat místům či situacím, kde k události došlo
 • můžete trpět výpadky paměti v souvislosti s traumatizující událostí
 • prožíváte zvýšené rozčilení a citlivost
 • trpíte poruchy usínání a spánku
 • trpíte necharakteristickou vznětlivost, výbuchy vzteku či zvýšenou lekavostí
 • hůře se soustředíte a jste neustále „ve střehu“ (zvýšená bdělost)

Současně s PTSD se může vyskytovat:

 • deprese
 • generalizovaná úzkostná porucha
 • OCD (nutkavé chování)
 • agorafobie nebo různé jiné fobie
 • depersonalizace
 • různé závislosti.

Rozlišujeme se akutní reakci na stres (příznaky trvají méně než 3 měsíce) a chronickou reakci PTSD (příznaky trvání déle než 3 měsíce).V těchto případech je vždy na místě intenzivní psychoterapie, někdy nelze jinak než terapii podpořit i léky (spolupráce s psychiatrií, obvodním lékařem).

Jedním z důsledku prožitého traumatu může být „posttraumatický růst“, který lze také nazvat jako posttraumatický rozvoj člověka. Jedná se o pozitivní psychologickou změnu, rozvoj iniciovaný traumatem, šokem, neštěstím…, které mohou mít paradoxně pozitivní dopady, protože nelze jinak než se s traumatem pro pokračování života vyrovnat. Zjednodušeně se odráží ve známém „co mě nezabije, to mě posílí“ nebo „musím to dát“. Často nám nezbyde než to opravdu dát a držet pohromadě, neboť na nás visí životy jiných (děti, partneři).

Ceny se pohybují od 1000Kč za 50 minut.

EMDR terapie traumat

Psychotraumatologie. EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) lze do češtiny přeložit jako desenzibilizace a přepracování pomocí očních pohybů. EMDR metoda je velice efektivní terapie, která umožňuje uzdravit se z psychických potíží, které se rozvinuly v reakci na traumatickou událost, a která dosahuje výborných výsledků často v kratším časovém horizontu. Tato terapie v sobě kombinuje prvky psychoterapie doplněné o tzv. bilaterální stimulaci, která usnadňuje zpracovávání zablokovaných traumatických zážitků. V průběhu tohoto procesu tak dochází k postupnému snižování intenzity nepříjemných emocí. Současně se objevuje schopnost vnímat traumatickou zkušenost v jiných, často pozitivních a konstruktivních aspektech, což umožňuje odeznění či významné zmírnění psychických potíží a aktivizaci přirozeného ozdravného procesu.

Vhodní klienti pro metodu EMDR jsou lidé, kteří byli vystaveni vážné traumatické události, jako jsou například oběti trestných činů (fyzického napadení, znásilnění, únosu, loupeže), účastníci či svědci závažných úrazů a dopravních nehod. Terapii lze však úspěšně využít i u dalších potíží, vzniklých v důsledku nezpracovaných životních událostí – viz „zvládnutí náročného období“ (úzkostné poruchy, fobie, panické poruchy, depresivní stavy, komplikované truchlení).

Pozn. Tato forma terapie bude klientům dostupná letos na podzim (X/ 2024).

Cena je 2500Kč za 90 minutové sezení včetně následné psychoterapie.

Psychologické poradenství

Krátkodobá spolupráce

Spolupráce či konzultace s psychologem nemusejí vždy řešit jen psychické či emoční problémy. Psychologické poradenství je vhodné pro klienty, kteří potřebují krátkodobě zvážit svou současnou situaci, zmapovat problém, se kterým se potýkají, zorientovat se. Krátkodobé poradenství je vhodné pro získání odstupu k určité situaci nebo pokud chcete slyšet názor psychologa nebo zvážit různé možnosti řešení problému ať osobních tak i profesních. Nejedná se tedy o psychoterapii, neklademe proto důraz na emoční podstatu věci neřešíme psychologické poruchy. Čeho se tedy týká psychologické poradenství?

 • chcete se poradit o svém dalším rozvoji, o studiu či zaměstnání, o změně pracovního zaměření, o změně kariéry
 • potřebujete se poradit, jak řešit konkrétní výchovnou situaci se svými dětmi, ale také jak nejlépe řešit situace se školou
 • děláte si starosti se svými dětmi (malými či adolescenty)
 • chcete konzultovat významné rozhodnutí, které pro svou povahu vyžaduje diskrétnost (partnerské či pracovní situace).
 • máte potřebu se rozvíjet a lépe poznat své silné a slabé stránky
 • chcete se dozvědět, na co se u sebe můžete spolehnout, o co se opřít nebo naopak na čem zapracovat (pomocí psychometrie)
 • máte psychosomatické potíže nespecifikovaného původu
 • potřebujete nový impuls nebo jiný úhel pohledu.

Cena je od 1000Kč za 50 minut.

Jednorázová konzultace

Psychoterapeutické skupiny

Skupinová psychoterapie

Skupinová terapie je forma psychoterapie, při níž se terapeut, případně dva terapeuti, věnuje menší skupině klientů, většinou o velikosti 5 – 10 členů. Do skupiny vstupujeme jako jednotlivci, sami za sebe, zde nejenže profitujeme z odborné péče dvou psychologů, ale i ze zkušeností, rad a typů našich „spolubojovníků“. Skupina jedinci umožňuje:

 • reflektovat a komunikovat své pocity, myšlenky a potřeby
 • korekci a porozumění mezilidským vztahům
 • změnu postojů
 • možnost nahlodat nebo zpochybnit vlastní staré nebo nefunkční vzorce chování a získávat nové
 • možnost upravovat si své názory
 • stát se empatičtější
 • čerpat ze zkušeností členů skupiny a také sdílet své vhledy na ostatní

Ve skupinové terapii pochopíme, že určité způsoby vnímání sama sebe mohou být diametrálně odlišné od toho, jak nás vnímá okolí. Velký rozdíl oproti jiným formám psychoterapie je ten, že ve skupinové terapii terapeutem není jen vlastní terapeut, ale terapeutem jsou pro sebe všichni členové skupiny. Vytváří se tak bezpečné a podpůrné prostředí, tomuto jevu se říká skupinová dynamika a mnoho výzkumů potvrzuje, že pokud je skupina sestavena a vedena citlivě, má skupinová dynamika zcela mimořádný léčebný efekt. Jedinec dostává ve skupině zpětnou vazbu sám na sebe a časem se sám stává nepostradatelnou součástí skupiny, jeho názory, zkušenosti i charakterové vlastnosti budou pro ostatní znamenat mnoho, i když si to třeba na začátku nedokážeme představit.

 

Komunitní podpora

Terapeutické skupiny se obvykle schází po delší časový úsek od několika měsíců po několik let. Skupinová sezení probíhají obvykle 1x za týden nebo 14 dní. Během takové doby si lidé na skupině vytvoří značně blízké a otevřené vztahy a dovolí si hovořit o věcech, o kterých nemluví či nemluvili ani s nejbližšími, a které se týkají většinou problémů v mezilidských vztazích. Tento druh terapie nabízí prostor umožňující přehodnocení a zkoušení  nových způsobů chování ve vztahu k druhým. Pomocí zpětné vazby od ostatních členů skupiny je možné dojít k uvědomění si nejen vlastních vzorců chování, ale i skupina jako společenský útvar jedinci pomáhá rozvíjet a zvládat nové vztahové situace.

Hovořit o svých problémech otevřeně a upřímně mezi lidmi je obtížné, ale konfrontace s vlastními problémy před a společně s ostatními, vede k zážitku úspěchu, že je dokážu zvládnout. Takový úspěch a zažitá zkušenost jsou základem sebevědomí, které lidé v sociálních situacích často hledají. Ventilování problémů a obtíží před ostatními členy skupiny má paradoxně zpětně posilující účinek na jedince, skupina pomáhá jedinci uvolnit traumatické zážitky, úzkosti a nepříjemné pocity, postupně dochází k celkovému uvolnění mezi ostatními, potažmo pak i se světem a lidmi i mimo skupinu.